Regulamin Serwisu Internetowego Biznes Instytut.


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez Biznes Instytut Spółka z.o.o. usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: www.biznesinstytut.pl
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis Internetowy (zwany dalej „Serwisem”) działający pod adresami www.biznesinstytut.pl jest własnością i jest prowadzony przez Biznes Instytut Spółka z. o. o. z siedzibą w Warszawie 02-769 ,ul. Puławska 257 lok 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000407180, REGON 145956157, NIP 1182082405, numer telefonu: 0 531 212 349, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Stroną dokonującą zakupów za pomocą Serwisu jest konsument (zwany dalej „Kupującym”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest Biznes Instytut Spółka z.o.o.(zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Biznes Instytut”).
 5. Niniejszy regulamin Serwisu(zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Każda osoba odwiedzająca strony Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 7. Załącznikami do Regulaminu są: Polityka prywatności, Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu PayU (dawne Platnosci.pl).

 

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Serwisu szkolenia i seminaria, których Sprzedawca jest organizatorem:
  a. Giełdowe wtorki - seminarium łączące analizę tendencji na giełdzie oraz praktykę, organizowane w każdy wtorek o godzinie 16.30. Czas trwania spotkania to 1,5 h. Opłata za spotkanie wynosi: w przypadku, gdy przychodzisz pierwszy raz - za darmo; przychodzisz kolejny raz - 100 zł / spotkanie (płatne z góry za 4 kolejne spotkania - 400 zł); byłeś na szkoleniu Chciwość i strach: 38 zł / spotkanie (płatne z góry za 4 kolejne spotkania - 152 zł) .
  b. Chciwość i strach - dwudniowe szkolenie , które uczy umiejętności inwestowania na giełdzie. Godziny trwania szkolenia to sobota 9.00 - 21.00, niedziela 9.00 - 18.30. Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem - www.biznesinstytut.pl/images/szkolenia/chciwosc_i_strach/Harmonogram_chciwoscistrach.pdf Opłata za szkolenie wynosi 4870 zł.
  c. Sekrety dochodowej nieruchomości - szkolenie na temat inwestowania w nieruchomości. Godziny trwania szkolenia to sobota 9.00 - 21.00, niedziela 9.00 - 18.30. Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem - http://biznesinstytut.pl/images/Artykuly/Harmonogram_DN.pdf Opłata szkolenie wynosi 4870 zł.
  d. Ucz się grając - gra w Cashflow, który poprzez świetną zabawę uczy przygotowując do inwestowania na realnym rynku. Odbywa się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18.30. Czas trwania spotkania to 1,5 h. Opłata za spotkanie wynosi: w przypadku, gdy przychodzisz pierwszy raz - za darmo; przychodzisz regularnie - 30 zł / spotkanie (płatne z góry za 4 kolejne spotkania - 120 zł).
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Serwisu oraz w niniejszym Regulaminie przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN).Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych. 
 3. Cena Produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Zmiany nie będą obejmować Produktów, na które złożone zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 4. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Biznes Instytut oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.
 5. Do obowiązków Biznes Instytut należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.
 6. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w ofercie.
 7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Biznes Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 8. Biznes Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.
 9. W przypadku odwołania szkolenia przez Biznes Instytut, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, lub za zgodą Klienta przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Biznes Instytut.
 10. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 3. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI

 1. Zamówienie może być złożone za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Informacja o oferowanym produkcie oraz jego cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.
 4. Przyjęcie oferty Sklepu realizowane jest przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, zaś z chwilą jego złożenia między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz treścią zawartych w poszczególnych zakładkach umieszczonych na stronie internetowej Serwisu, pod warunkiem potwierdzenia zamówienia w e-mailu wysłanym do Kupującego przez Serwis.
 5. Niepotwierdzenie zamówienia w ciągu 7 dni, przez które uznaje się również brak możliwości skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia zamówienia (np. błędnie podany numer telefonu bądź adres e-mail), skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 8. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.


§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Osoba prywatna, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia zapłaty za oferowany produkt. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu, jeżeli doszło do uczestnictwa Kupującego w szkoleniu/seminarium, które było przedmiotem umowy sprzedaży.
 3. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
 4. Reklamacje można wnosić na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 pkt. 4.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.
 6. Przedmiotem reklamacji mogą być jedynie niezgodność merytoryczna szkolenia z treścią zamówienia.lub naruszenie zasad zawartych w Regulamine przez Sprzedającego.

 

§ 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Serwisu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. Serwis nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  b. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
  c. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria łączy, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
  d. szkody powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Administratora,
  e. szkody będące następstwem okoliczności, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.).

 

§ 6. WŁASNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Biznes Instytut można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Biznes Instytut nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Orgaznizatora szkoleń.


§ 7. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

a. On-line przelew z banku internetowego. Płatność musi zostać dokonana on-line tzn. bezpośrednio z Serwisu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy PayU, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line wyłącznie z następujących banków internetowych:

  • Inteligo (Płacę z Inteligo)
  • mBank (mTransfer)
  • MultiBank (MultiTransfer)
  • Nordea (Płać z Nordea)
  • Bank Zachodni WBK (Przelew24)
  • Bank BPH (Przelew z BPH)
  • PKO BP (Płacę z iPKO)
  • Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowy)
  • Bank Ochrony Środowiska (Płać z BOŚ)
  • Millennium Bank (Millennium)
  • Alior Bank (Płacę z Alior Bankiem)
  • Meritum Bank (MeritumBank Przelew)
  • Toyota Bank (Pay Way Toyota Bank)
  • Pekao (Pekao24 Przelew)
  • Raiffeisen Bank
  • a.xvi. Invest Bank
  • a.xvii. Kredyt Bank
  • a.xviii. Lukas Bank
  • a.xix. ING Bank Śląski
  • a.xx. Deutsche Bank

b. Przelew tradycyjny. Płatność musi zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia pod rygorem anulowania zamówienia.

2. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:

a. 32 1030 0019 0109 8530 0037 8138
b. Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Serwisu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

4. W przypadku Klientów będących płatnikami VAT, rachunki potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. W przypadku Osób prywatnych, rachunki są przesyłane przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że klient wyrazi wolę otrzymania skanu rachunku drogą elektroniczną w formacie PDF – w tym przypadku skan rachunku wysyłany jest pocztą elektroniczną, natomiast oryginał dostępny jest do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.

6. Na rachunku widnieje adres wysyłkowy wpisany w formularzu zamówienia.

7. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Klient ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedawcy.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.biznesinstytut.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Biznes Instytut a Klientami związane z wykonywaniem postanowień niniejszego regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Biznes Instytut.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - "Polityka prywatności"

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Biznes Instytut Spółka z. o. o.
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie PayU S.A. z siedziba w Poznaniu 60- 324, ul. Marcelińska 90, w zakresie i na czas niezbędny do realizacji płatności za Usługę za pośrednictwem serwisu PayU (dawne Platnosci.pl).
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną - z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).


§ 2 Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika.

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:

 1. Zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora.
 2. Obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 6 znaków.
 3. Zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

 

§ 3 Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo jedynie przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danej Usługi. Administrator ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku gdy dane podane przez Użytkownika podczas procedury rejestracji można uznać w sposób niebudzący wątpliwości za dane fikcyjne. O odmowie wykonania usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na podany przez Użytkownika adres e-mail, a ewentualnie uiszczona cena zostanie mu zwrócona.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie i złożenie przez Użytkownika zamówienia na Usługę, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Usługodawcy.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich poprawiania.

 


ZAŁĄCZNIK NR 2 - "Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną"

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. "płatności elektronicznych" powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 


ZAŁĄCZNIK NR 3 - "Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu płatności.pl"

 1. Płatności za usługi zamawiane w Serwisie można dokonać w sposób wskazany w Serwisie podczas składania zamówienia. Jednym ze sposobów dokonania płatności jest skorzystanie z usług serwisu płatniczego PayU (dawne Platności.pl), obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, kod: 60-324, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 2. PayU (dawne Platnosci.pl) udostępnia, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą, płatności SMS.
 3. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 4. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu PayU (dawne Platnosci.pl) określa regulamin świadczenia usług przez PayU (dawne Platnosci.pl), dostępny na stronie http://serwis.platnosci.pl/pliki-do-pobrania,1768.html.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwis PayU (dawne Platnosci.pl).
 6. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU (dawne Platnosci.pl) mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 7. Wykryte przez Administratora lub PayU (dawne Platnosci.pl) przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 8. Administrator w swoim Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (dawne Platnosci.pl) za pośrednictwem Systemu PayU (dawne Platnosci.pl).
 9. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU (dawne Platnosci.pl), jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu PayU (dawne Platnosci.pl) będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu PayU (dawne Platnosci.pl) będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU (dawne Platnosci.pl).
 10. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU (dawne Platnosci.pl) zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU (dawne Platnosci.pl), płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. Serwis PayU (dawne Platnosci.pl), przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej podany w Serwisie oraz Administratorowi.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu PayU (dawne Platnosci.pl), złożone do Administratora będą przekazywane do rozpatrzenia przez PayU (dawne Platnosci.pl), na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie PayU (dawne Platnosci.pl). Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności - Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem PayU (dawne Platnosci.pl).